Tuesday, 22 January 2019

Θέλουν νά βάλλουν μνημόνιο στήν ναυτιλία;

Ὁ κ. Σόϊμπλε, σάν κορυφαῖο πολιτικό πρόσωπο στήν Εὐρώπη, <πυροβόλησε> πρόσφατα στόν ἀέρα, ἀλλά τά πυρά δέν ἦταν οὒτε ἂστοχα οὒτε ἂσφαιρα.

Ἢταν…μενιδιάτικα! Καί στόχος ἦταν ἡ ναυτιλία τῶν Ἑλλήνων.
Ὃλοι οἱ πολιτικοί, πρίν ἒλθουν στήν ἐξουσία, <πυροβολοῦν> τήν ναυτιλία, κατηγορῶντας την μέ τά μύρια ὃσα, πού κατά καιρούς ἒχουμε ἀναφέρει στίς στῆλες αὐτές. Ὃταν ὃμως ἒλθουν στήν ἐξουσία καί δοῦν τά σημαντικά ὠφέλη πού προσφέρει ἡ ναυτιλία στήν ἐθνική οἰκονομία, τότε τά παίρνουν ὃλα πίσω καί σιωποῦν. Ἀλλά εἶναι ἀργά, διότι ἢδη ἒχουν <πυροβολήσει> τήν…χρυσοτόκο ὂρνιθα! Καί ὁ ψόγος μένει.
Τό ἲδιο ἒκανε καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἀντιπολίτευση, ἀλλά τώρα ἒχει παντελῶς σωπάσει. Δέν ἀπάντησε οὒτε στά <πυρά> Σόϊμπλε, ὃπως εἶχε θεσμική ὑποχρέωση, καί ἂφησε τήν δουλειά αὐτή στόν πρόεδρο τῆς ΕΕΕ κ. Θ. Βενιάμη.
Τώρα τό μεῖζον θέμα γιά τήν ἑλληνική καί τήν ἑλληνόκτητη ναυτιλία, εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ φορολογικοῦ καθεστῶτος τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν, πού εἶναι συνταγματικῶς κατοχυρωμένο μέ τόν νόμο 27. Φαίνεται ὃτι οἱ ἐκτιμήσεις τῶν δύο κορυφαίων συνδικαλιστικῶν παραγόντων τῆς ἑλληνικῆς πλοιοκτησίας, τοῦ κ. Θ. Βενιάμη τῆς ΕΕΕ καί τοῦ κ. Χαρ. Φαφαλιοῦ τοῦ Κομμίττυ Λονδίνου, δέν συμπίπτουν ἀπόλυτα γύρω ἀπό τό καυτό τοῦτο θέμα. Διότι ὁ μέν πρόεδρος τῆς ΕΕΕ εἶπε στήν γενική συνέλευση τοῦ Ἰουνίου ὃτι σύντομα θά ἐπιτευχθεῖ ἀμοιβαῖα ἀποδεκτή συμφωνία μεταξύ ἑλληνικῆς κυβερνήσεως καί Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στήν ὑπόθεση τῆς ἀνεπίσημης διεύρυνσης τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτιλιακοῦ θεσμικοῦ πλαισίου ἀπό τήν Γενική Διεύθυνση Ἀνταγωνισμοῦ τῆς ΕΕ. Ὁ δέ πρόεδρος τοῦ Κομμίττυ, σχεδόν τήν ἲδια ἡμέρα τοῦ Ἰουνίου, πάλι στήν γενική συνέλευση τοῦ κλάδου, ἐξέφρασε κάποιους ἀόριστους φόβους καί, ἲσως καλύτερα πληροφορημένος γιά τά τεκταινόμενα στίς Βρυξέλλες μετά καί τό Brexit, δήλωσε ὃτι εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη γιά τήν Ἑλλάδα καί γιά τήν ἲδια τήν Εὐρώπη νά μή γίνουν ἀλλαγές στήν ὑπάρχουσα δοκιμασμένη νομοθεσία. Ἡ ἑλληνική ναυτιλία, εἶπε, καταβάλλει ἢδη σημαντικούς φόρους, μεταξύ τῶν ὑψηλοτέρων στήν Εὐρώπη, καί ἑπομένως δέν πρέπει νά ἐπιβληθεῖ περαιτέρω ἐπιβάρυνση, καθώς καί ὃτι ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Τσίπρα θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσει τίς ξένες πιέσεις.
Εἶναι προφανές ὃτι κάτι <μαγειρεύεται> στήν Εὐρώπη, ἀλλά νομίζω ὃτι οἱ προσπάθειες μᾶλλον θά ἀποτύχουν, ἐπειδή οἱ Ἓλληνες ἐφοπλιστές εἶναι διαχρονικά καί  ἒξυπνοι, καί πιό ἰσχυροί καί λιγώτερο…ἐφήμεροι ἀπό τόν Γερμανό ὑπουργό Οἰκονομικῶν, ὁ ὁποῖος νομίζει ὃτι μπορεῖ νά ἐπιβάλει ἓνα memorandum of understanding στό 50% τῆς ναυτιλιακῆς δυνάμεως τῆς Εὐρώπης, ὃπως εἶναι ἡ ἑλληνόκτητη ναυτιλία. Κι ὃταν ἀκόμη γνωρίζει ὃτι ἡ ἑλληνική ποντοπόρος ναυτιλία φορολογεῖται μέ τόν ἐπαχθέστερο φόρο σέ ὃλη τήν Εὐρώπη καί σέ ὃλο τόν κόσμο, μέ τόν λεγόμενο <φόρο χωρητικότητος>, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο, ὁ φόρος εἰσοδήματος τῶν πλοιοκτητῶν ὑπολογίζεται μέ βάση τό μέγεθος καί τήν ἡλικία τοῦ πλοίου καί ὂχι μέ βάση τά οἰκονομικά ἀποτελέσματα τῆς ἑταιρίας. Δηλαδή εἲτε ὑπάρχουν κέρδη εἲτε ζημιές, ὁ φόρος εἰσπράττεται. Αὐτό τό φορολογικό σύστημα εἶναι μοναδικό σέ ὃλο τόν κόσμο, καθώς ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μοναδική χώρα πού ἐπιβάλλει τόν φόρο αὐτόν σέ ὃλα τά πλοῖα πού τελοῦν ὑπό διαχείριση στήν Ἑλλάδα, ἀνεξαρτήτως σημαίας καί νηολογίου.
Ἒτσι λοιπόν, οἱ <φοροφυγάδες> Ἓλληνες πλοιοκτῆτες ὂχι μόνο πληρώνουν αὐτόν τόν φόρο, πού φαίνεται ἀνεπαρκής γιά τόν κ. Σόϊμπλε, ἀλλά ἀποφάσισαν στήν πρόσφατη γενική τους συνέλευση νά προτείνουν καί γιά τό 2018 τό συνυποσχετικό οἰκειοθελοῦς παροχῆς μεταξύ ναυτιλίας καί πολιτείας, συμβάλλοντας ἒτσι στήν ἐπίτευξη τῶν δημοσιονομικῶν στόχων.
Θά δοῦμε λοιπόν ἂν ὁ κ. Σόϊμπλε θά καταφέρει νά <μαντρώσει> τόν ἑλληνικό ἐφοπλισμό στά φορολογικά του σχέδια, ὃταν μάλιστα ὁ ἲδιος καθιερώνει μεγάλες φοροαπαλλαγές γιά τήν γερμανική ναυτιλία.
Τό πιό ἀνησυχητικό ὃμως θέμα εἶναι ἡ διαρκής συρρίκνωση τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, τόσο σέ ἀπόλυτο ἀριθμό πλοίων, ὃσο καί σέ χωρητικότητα. Τόν Μάρτιο τοῦ 2017 ὑπῆρχαν μόνο 747 πλοῖα ὑπό ἑλληνική σημαία 75,2 ἑκατ. τόννων dw, ἒναντι 789 πλοίων 78,9 ἑκατ. τόννων dw τοῦ Μαρτίου 2016. Ἲσως σ᾽ αὐτό νά συνετέλεσε ὁ μεγάλος ἀριθμός διαλύσεων (62 πλοῖα), πού ἒγινε τό 2016, ἰδιαίτερα στόν κλάδο τῶν τῶν φορτηγῶν χύδην, ὃπου οἱ Ἓλληνες δραστηριοποιοῦνται δυναμικά.
Ὡστόσο ἡ ἑλληνόκτητη ναυτιλία ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἡ πιό ἰσχυρή βιομηχανία τῆς χώρας καί θά πρέπει νά βοηθεῖται, καθώς ἒχει ἀναδείξει τήν Ἑλλάδα ὡς τόν μεγαλύτερο προμηθευτή χωρητικότητος στόν κόσμο σέ ὃλους σχεδόν τούς τομεῖς τῆς ναυτιλίας.
Ἂλλο ἀξιοσημείωτο γεγονός: Ἐνῶ μειώθηκε ὁ παγκόσμιος στόλος (53.760 πλοῖα, συμπεριλαμβανομένων καί 4.026 πλοίων ὑπό ναυπήγηση), ἡ ἑλληνική ἰδιοκτησία ἀντιπροσωπεύει τό 16,8% τό προηγούμενο ἒτος, καί ὁ ἀριθμός τῶν σκαφῶν τό 7,6%.
Οἱ London Greeks βλέπουν μέ πιό ξεκάθαρο μάτι τό <φῶς στό τοῦνελ> τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀλλά ἐπισημαίνουν ὃτι ἡ ἑλληνική ἰσοτιμία ἀγοραστικῆς δυνάμεως τοῦ κατά κεφαλήν ΑΕΠ ἒχει μειωθεῖ ἀπό 30.396 δολ. ΗΠΑ τό 2009, σέ 26.286 δολ. τό 2015. Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος ἒχει συρρικνωθεῖ περίπου κατά 27% ἀπό τήν ἀρχή τῆς κρίσεως καί οἱ ἐξαγωγές ὑπηρεσιῶν παραμένουν ἀκόμη χαμηλότερες, λόγω διαρθρωτικῶν δυσκαμψιῶν καί τῶν ἐλέγχων κεφαλαίων (capital controls).
Ἀσφαλῶς οἱ ἀριθμοί αὐτοί θά ἒχουν χειροτερεύσει κατά τήν διακυβέρνηση τῆς χώρας ἀπό τήν παρούσα κυβέρνηση, ἀλλά δέν ὑπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεῖα. Ὁ πολιτικός κόσμος, αὐτός πού κυβερνᾶ σήμερα ἢ θά κυβερνήσει αὒριο, θά πρέπει νά λάβει σοβαρά ὑπ᾽ ὂψη τήν σημαντική προσφορά τῆς ναυτιλίας στήν ἐθνική οἰκονομία, παρά τίς ἀρνητικές ἐπικρίσεις τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ἐγχωρίου καί ἀλλοδαποῦ. Τό νά πυροβολεῖς τά πόδια σου, δέν εἶναι ἡ καλύτερη λύση.

World Shipping news for the marine professional. Read shipping news online.